ads

آشنایی با تمام اصطلاحات بازی پوکر برای مبتدیان تا حرفه ای ها

بازی پوکر - آشنایی با تمام اصطلاحات بازی پوکر برای مبتدیان تا حرفه ای ها

 

در بازی پوکر اصطلاحات زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. به طور جامع این اصطلاحات را می توان به عنوان کلماتی از یک زبان مجزا در نظر گرفت. برخی از این عبارات و اصطلاحات از سایر آن ها رایج تر هستند ولی اگر پای میز این بازی بنشینید هرآن احتمال شنیدن یک عبارت عجیب و نا آشنا وجود دارد. این عبارات عجیب توانسته اند به بازی پوکر رنگ و بویی خاص بدهند. آشنایی و به کار گیری این اصطلاحات می توانند بازی را جذاب تر کند. فهرست زیر اگرچه کامل نیست ولی ما سعی کرده ایم رایج ترین اصطلاحات پوکر را در آن بگنجانیم تا شما هنگام بازی بتوانید از آن ها لذت ببرید و زبان سایرین را درک کنید.

Aces Full

یک فول هاوس با سه آس و هر جفت ممکن

Ace-High.

یک دست ۵کارتی دربرگیرنده ی یک آس، بدون داشتن استرایت یا فلاش یا یک دست بدون جفت

Aces Up

یک دست دربرگیرنده ی دو جفت که یکی از آن ها دارای آس ها می باشد.

Action

چک کردن/شرط بستن/ افزایش دادن. بازی ای که در آن با پات های زیادی بازی می کنند به عنوان بازی فعال یا “action” شناخته می شود.

Active Player

بازیکن فعال دارنده ی دست

Add-on

خرید ژتون های انتخابی بیشتر در آخر زمان بازخرید در مسابقات

All-In

زمانی که بازیکن با همه ی ژتون هایش شرط بندی کند

American Airlines
دو آس

Ante

پول قرار گرفته در پات قبل از شروع دست

Bad Beat

مغلوب شدن یک دست با برابری خوش شانس

Belly Buster

یک برابری و/یا دریافت به یک استرایت داخلی

Bet

قرار دادن ژتون در پات

Bet the Pot

شرط بندی یک بازیکن بر اساس مقدار پات

Bicycle
یک استرایت این شکلی A-2-3-4-5

Big Blind

یک مقدار مشخص که توسط بازیکن قرار گرفته در جایگاه دوم  بعد از دیلر در جهت عقربه های ساعت قبل از پخش کارت ها شرط بندی می شود

 

Big Slick
دست دربرگیرنده ی  A-K

Blind

شرطی(هایی) که  باید توسط دو بازیکن قرار گرفته در سمت چپ دیلر ارائه شوند و بدین ترتیب عمل شرط بندی در راند اول شروع می شود. شرط های بلایند یا مبهم قبل از پخش شدن کارت ها ارائه می شوند.

Blind Raise

عمل افزایش قبل از نگاه کردن به کارت ها

Bluff

بلاف زدن و ادعای دروغین

Boardcards

کارت های پخش شده به رو در بازی پوکر به طوریکه برای همه ی بازیکنان آشکار باشند

 

Bottom Pair

زمانی که یک بازیکن با استفاده از کم ارزشترین کارت در فلاپ به ایجاد یک جفت با یکی از کارت های خودش اقدام کند

Broadway
(A-K-Q-J-10) یک آس استرایت باارزش

Bring-In

شرط اجباری در راند اول شرط بندی توسط بازیکنی که کم ارزش ترین کارت را در استاد۷کارتی و استاد۸ یا بالاتر دریافت کند. در راز این قضیه با با ارزش ترین کارت اجرا می شود

Bring It In

شروع شرط بندی در راند اول

Broomcorn’s Uncle

بازیکنی که در آنته ورشکست می شود

Bullets
یک جفت آس

Bump
افزایش دادن

Button

کلید دیلر، یک دیسک کوچک راند که بین بازیکنان در جهت عقربه های ساعت می چرخد تا دیلر هر دست را نشان دهد

Buy-In

حداقل مقدار پول لازم جهت بازی

Call

زمانی که یک بازیکن انتخاب می کند تا با مقدار شرط قبلی، شرط ارائه دهد

Call Cold

ارائه ی شرطی برابر شرط قبلی و افزایش آن

Cap

اجرای حداکثر مقدار افزایش مجاز در هر راند شرط

Cardroom

اتاق یا فضایی در کازینو که در آن پوکر بازی می شود

Case Chips
آخرین ژتون های یک بازیکن

Cash Out

ترک بازی و تبدیل ژتون ها به پول

Check

زمانی که نوبت بازی یک بازیکن باشد و فعالیتی برای اجرا در برابر وی موجود نباشد و وی تصمیم بگیرد تا شرط نبندد خواهد گفت “چک”

Check-Raise

زمانی که یک بازیکن اول چک کرده و سپس در راند شرط بندی عمل افزایش را انجام دهد

Chop

بازگرداندن شرط های مبهم به بازیکنانی که آن ها را ارائه داده اند و رفتن به دست بعدی در صورت عدم کال کردن سایر بازیکنان. این به معنی تقسیم پات نیز می باشد

Collusion

زمانی که حداقل دو بازیکن در بازی پوکر تقلب کنند

Community Cards

کارت های به رو که توسط همه ی بازیکنان مورد استفاده قرار می گیرند

Cowboys
دو شاه

Dead Man’s Hand

دو جفت شامل آس ها و ۸ها

Door Card

اولین کارت رو شده در بازی های استاد

Down Card

کارت های هول. کارت های پخش شده به پشت

Drop

فلد کردن یا کناره گیری

Ducks
یک جفت ۲

Deuces
یک جفت دو

 

Fifth Street

مشهور به کارت “رودخانه”. در بازی های فلاپ نشان دهنده ی پنجمین کارت عمومی روی میز و راند نهایی شرط بندی می باشد. در بازی های استاد، پنجمین کارت پخش شده به هر بازیکن بوده و نشان دهنده ی سومین راند شرط بندی است.

 

Flat Call

کال کردن بدون افزایش

Flop

در هولدم و اوماها، اولین کارت های عمومی پخش شده به رو در وسط میز است. فلاپ به راند دوم شرط بندی نیز اشاره می کند

Flop Games

بازی های پوکر که با استفاده از کارت های عمومی که به رو در وسط میز قرار می گیرند بازی می شوند

 

Floorman

کارمند اتاق کارت که قوانین و تصمیمات را تعیین می کند

Flush

هر ۵کارت هم خال

Fold

کنارگذاشتن دست زمان رسیدن نوبت بازی

Forced Bet

شرط اجباری شروع کننده ی کار در راند اول یک دست پوکر

Four of a Kind

چهار کارت هم شماره یا هم شمایل

Fourth Street

در بازی فلاپ چهارمین کارت عمومی پخش شده با نام چرخش است و نشان دهنده ی راند سوم شرط بندی می باشد. در بازی های استاد، چهارمین کارت پخش شده به هر بازیکن و نشان دهنده ی راند دوم بازی است

Full House

هر۳کارت هم شماره یا هم شمایل به همراه هر دو کارت دیگر هم شماره یا هم شمایل

Gut Shot

کشیدن و/یا زدن یک استرایت داخلی

Hand

۵کارت برتر یک بازیکن

High-Card

برای تعیین دیلر در مسابقه به هر بازیکن یک کارت داده می شود و بازیکن دارنده ی بالاترین کارت (بر اساس کارت و ترتیب خال- گشنیز، قلب، الماس و خشت) دیلر می شود

High-Low
تقسیم کردن بازی های پات

Hole Cards
کارت های به پشت در برابر بازیکنان

House
میزبان

 

Key Card

کارتی که به شما برابری بزرگ داده یا دست شما را تشکیل دهد

Kicker

با ارزش ترین کارت جانبی جفت نشده در دست بازیکن

Kick It
افزایش

 

Kojak
دست دارنده ی یک K-J.

Ladies
دو بیبی

Late Position

موقعیتی در یک راند شرط بندی که در آن بازیکنی خاص باید پس از بازی اکثر بازیکنان بازی کند(عموما دو موقعیت آخر و مانده به دیلر)

Lay Down Your Hand
فلد کردن و کناره گیری

Lead

اولین بازیکنی که در پات شرط می گذارد

Limit Poker

پوکری با حداقل و حداکثر محدوده ی شرط بندی و تعداد محدود افزایش شرط

Limper
اولین بازیکن ارائه دهنده ی شرط

Limp In

ورود به پات با کال کردن به جای افزایش دادن

Live Hand
دستی که می تواند همچنان پات را نصیب خود کند

Look

زمانی که یک بازیکن شرط نهایی را قبل از شات داون ارائه دهد

Loose

بازیکنی که با دست های زیادی بازی کند

Main Pot

پات مرکزی. سایر شرط ها در پات های فرعی قرار می گیرند.

Make
برزدن دسته ی کارت ها

Muck

کنارگذاشتن دست و یا کارت هایی که دیگر با آن ها بازی نمی شود

Minimum Buy-In
حداقل مقدار لازم شرط بندی برای شرکت در بازی

Monster

یک دست خیلی بزرگ. در مسابقات به بازیکنی که اقدام به جمع آوری ژتون ها پس از داشتن دستی کوچک کند مانستر یا هیولا گفته می شود

No Limit
بدون محدودیت

Nuts

بهترین دست ممکن در هرزمان از بازی. دستی که نمی بازد

Odds
احتمال ایجاد یا عدم ایجاد یک دست

Offsuit

کارت هایی با خال های مختلف

 

Open
ارائه ی اولین شرط

Open Card
A card that is dealt face-up.

Open Pair

جفتی که به رو پخش شده باشد

Out Button

دیسکی که در برابر بازیکن کنار گرفته از دست ولی باقی مانده در بازی قرار می گیرد

 

Paints
کارت های شمایل (شاه-بیبی-سرباز)

Pair
دو کارت جفت

Pass
فلد کردن یا کناره گیری

 

Play Back

افزایش یا بازافزایش شرط بازیکنی دیگر

Pocket

کارت های به پشت یا هول

Pocket Rockets

یک جفت آس به پشت

Position
جایگاه قرار گیری بازیکنان با توجه به جای دیلر

Post

زمان پست کردن یک شرط، ژتون در پات قرار می گیرد (پست کردن شرط های مبهم الزامی است)

Pot

پول یا ژتون های قرار گرفته در وسط میز که بازیکنان تلاش می کنند آن را ببرند

Push

هل دادن ژتون ها توسط دیلر به سمت بازیکن برنده در پایان یک دست. همچنین اشاره به رفتن دیلر به میزهای دیگر

Quads

چهار هم نوع

Raise
افزایش شرط قبلی

Rake

ژتون های برداشته شده از پات توسط میزبان در ازای هزینه ی اجرای بازی

Rank

ارزش هر دست یا کارت

Re-buy

مقدار پولی که یک بازیکن برای افزایش ژتون هایش در وسط مسابقه می پردازد

Re-raise
افزایش دادن یک افزایش

River
This is the last card given in all games. In Hold’em and Omaha, it is also known as 5th street. In Stud games, it is also known as 7th street.

آخرین کارت داده شده در بازی. در اوماها و هولدم به عنوان پنجمین خیابان و در استاد به عنوان هفتمین خیابان نیز شناخته می شود.

Royal Flush

بهترین دست ممکن در پوکر شامل A-K-Q-J-10 هم خال

Scoop
برده شدن کل پات

See
کال کردن

Showdown

در آخر راند نهایی شرط بندی همه ی بازیکنان فعال کارت هایشان را رو می کنند تا برنده ی پات مشخص شود

Small Blind

مقدار پولی که توسط فرد سمت چپ دیلر قبل از پخش کارت ها باید ارائه شود

Speed Limit

یک جفت ۵

Split
برابری

Stack
تلی از ژتون ها

Stay

باقی ماندن یک بازیکن در بازی با کال کردن به جای افزایش دادن

Steel Wheel

یک استرایت های ۵تایی هم خال A-2-3-4-5

Straight

۵کارت پشت سرهم و از هر خال

Straight Flush

۵کارت پشت سرهم و هم خال

Stuck
بازیکنی که یک بازی را می بازد

 

Thirty Miles
سه ۱۰

Three of a Kind
سه هم نوع

TOC
مسابقات قهرمانی

Treys
یک جفت سه

Trips
سه هم نوع

Turn

در بازی های فلاپ به چهارمین کارت پخش شده گفته می شود. سومین راند شرط بندی می باشد.

Two Pair
یک دست دربردارنده ی دو جفت مختلف

Up Card
کارتی که به رو پخش شود

Walking Sticks
یک جفت۷

Wild Card
کارتی که به جای هر ارزشی بتواند بازی کند

Worst Hand
یک دست بازنده

WSOP
مجموعه ی جهانی پوکر

پیشنهاد برای خواندن مطلب: آشنایی با انواع بازی پوکر و قوانین آن در شرط بندی

 

>> همین حالا شرط بندی کن <<

دانلود اپلیکیشن اندروید

ads-enfejar

همچنین ببینید

Poker Texas Hold'em

آموزش پوکر تگزاس هولدم (Poker Texas Hold’em)

این بازی امروزه جزء بازی های پرطرفدار در کازینو آنلاین و کازینو های واقعی می …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[sg_popup id=1629]